Βιβλιογραφία

Για τη συγκέντρωση, την επαλήθευση και τον έλεγχο κάθε όρου και φράσης που υπάρχει μέσα στο λεξικό χρησιμοποιήθηκαν –μετά από επιλογή– εγχειρίδια που ανταποκρίνονταν στους στόχους του λεξικού. Βιβλία και λεξικά ελληνικά και αγγλόφωνα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή αποτελούν τη βιβλιογραφία του εν λόγω πονήματος:

 Acronym glossary (A-Z). [Online]
Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oclc.org/support/documentation/glossary/oclc/default.htm

 Dewey, Melvil (2001). Συνοπτική δεκαδική ταξινόμηση Dewey και ευρετήριο σχετικών όρων. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

 Drake, Miriam A., ed. (2003). Encyclopedia of library and information science. 2nd ed. New York: Marcel Dekker.

 Ellis, Judith, επιμ. (2000). Η διαχείριση των αρχείων. Αθήνα: Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία.

 Feather, John, and Sturges, Paul (2003). International encyclopedia of information and library science. 2nd ed. London: Routledge.

 Gorman, Michael, και Wintles, Raul W., επιμ. (1994-1997). Αγγλο-Αμερικανικοί κανόνες καταλογογράφησης. Μετάφραση και επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη. 2η έκδ., αναθεωρ. 1988. Θεσσαλονίκη: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

 Harrod, Leonard Montague (1977). The librarians' glossary of terms used in librarianship, documentation and the book crafts and reference book. 4nd rev. ed. London: Gower.

 Holt, Brian P., McCallum, Sally H. και Long, A. B. (1993-1996). Εγχειρίδιο UNIMARC. Μετάφραση στα ελληνικά και επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης Γ. Δ. Μπώκος. (Πρότυπα και εγχειρίδια. [Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος] ; 3). Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

 IATE-Η πολυγλωσσική βάση όρων της ΕΕ. [Online]
Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://iate.europa.eu/iatediff/

 ODLIS: Online dictionary for Library and Information Science.
[Online] Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://lu.com/odlis/index.cfm

 Ακρωνύμια, συντομογραφίες, αρκτικόλεξα, σύμβολα. [Online]
Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.asas.gr/

 Δενδρινός, Μάρκος (2001). Επικοινωνίες-Δίκτυα: σημειώσεις μαθήματος. Αθήνα.

 Δεσπότης, Γιώργος (1999). Αγγλοελληνικό αναλυτικό λεξικό Η.Υ.-νέας τεχνολογίας. Αθήνα: PIM.

 Κακούρης, Γεώργιος Μιχαήλ (1974). Βιβλιοθηκονομικόν λεξικόν: βιβλιοθηκονομικοί, βιβλιογραφικοί και τυπογραφικοί όροι: αγγλο-ελληνικόν, ελληνο-αγγλικόν. (Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών. Εγχειρίδια Βιβλιοθηκονομίας ; 4). Αθήναι: Κολλέγιον Αθηνών.

 Κανάκη, Χριστίνα […] κ.ά. (1986). Βιβλιοθηκονοµικό λεξικό: ερµηνευτικό- ελληνοαγγλικό - αγγλοελληνικό: πτυχιακή εργασία. Αθήνα: Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας.

 Μπάγιας, Ανδρέας Φ. (1998). Αρχειονομία-Βασικές έννοιες και αρχές: η οργάνωση των αρχείων για τη διοίκηση και την έρευνα. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

 Μπαμπινιώτης, Γεώργιος Δ. (1998). Λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας: με σχόλια για τη σωστή χρήση των λέξεων (…). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.

 Παπαφράγκου, Κωνσταντίνα (2004). Καταγραφή της ορολογίας της Επιστήμης της Πληροφόρησης: πτυχιακή εργασία. Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας.

 Ρίζος, Γιάννης, γεν. εποπτεία (2004). Αγγλο-ελληνικό λεξικό. Αθήνα: Εκδόσεις Γιάννη Ρίζου.

 Σκανδάλη, Αλκμήνη (1990a). Θεματική ευρετηρίαση: προσυνδυασμένα συστήματα. Αθήνα: Ι. Γ. Βασιλείου.

 Σκανδάλη, Αλκμήνη (1990b). Θεματική ευρετηρίαση: υστεροσυνδυασμένα συστήματα. Αθήνα: Ι. Γ. Βασιλείου.

 ΤΕ21 (=Τ.Ε.Ε., ΕΛΟΤ και ΕΛΕΤΟ). Γενικοί και ειδικοί όροι του τομέα της Ορολογίας. 3η έκδ. Αθήνα, 2011. [Online] http://www.eleto.gr/gr/LexicaAndGlossaries.htm

 ΕΛΟΤ/ΤΕΕ ΤΕ22 «Τεκμηρίωση». Βάση Όρων Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης [Online] http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-TE22/te22terms