Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό

Άγαλμα Statue

Άγιος Saint

Αγορά Purchase

Άδετο Unbound

Αδόκιμος όρος Deprecated term

Αεροφωτογραφία Aerial representation

Αζήτητοι όροι Unsought terms

Αίτηση Application form

Ακολουθία εννοιών Sequence of concepts

Ακρίβεια Accuracy, Precision

Ακτινογραφία Radiograph, Radiography, X-ray

Ακυρώνω Cancel, to

Άλλαξε πάλι σε Changed back to

Άλλη έκδοση στο ίδιο μέσο Other edition in same medium

Αλληλογραφία Correspondence, Letter-writing

Αλμανάκ Almanac

Αλφαβητάριο A.B.C., ABC book

Αλφαβητική κατάταξη Alphabetical arrangement

Αλφαβητική σειρά Alphabetical order

Αλφάβητο Alphabet

Αμφισημία Ambiguity

Αναβαθμίζω Upgrade, to

Αναγέννηση Renaissance

Αναγνώριση Acknowledgment

Αναγραφή Entry, Record

Ανάδραση Feedback

Αναζητώ Search, to

Ανάθεση Allocation

Αναθεώρηση έκδοσης Revision of an edition

Αναθεωρώ Revise, to

Ανάκτηση Retrieval

Ανάλεκτα Miscellaneous writing

Ανανεώνω Renew, to

Αναπαραγωγή Reproduction, Reprography, Photocopying

Ανάπτυξη συλλογής Collection development

Ανάτυπο Offprint

Ανεβάζω Upload, to

Ανέκδοτο έργο Unpublished work

Ανέκδοτος Unpublished

Άνευ τόπου No place (of publication), Sine loco =s.l.

Ανθολογία Anthology

Ανθολογίες Collected works

Ανιών τίτλος ράχης Ascending spine title

Ανοιχτή προσπέλαση Open shelves, Open stacks

Ανοιχτό βιβλιοστάσιο Open shelves, Open stacks

Ανοιχτός Δημόσιος Κατάλογος Open Public Access Catalogue =OPAC

Ανταλλαγή δεδομένων Data exchange, Data interchange

Αντιβολή Collation

Αντίγραφο Copy, Reproduction

Αντιγράφω. Duplicate, to

Άνω του τίτλου Above the title

Ανώνυμη έκδοση Anonymous publication

Ανώνυμο έργο Anonymous work

Ανώνυμος Anonymous

Αξία τεκμηρίωσης Documentation value

Αξιολογώ Evaluate, to

Αξιοπιστία Reliability

Απαγορεύω Prohibit, to

Άπαντα Complete works

Απείκασμα Facsimile

Απόδοση Version

Αποκλείω Exclude, to

Απόκομμα Clipping, Cutting, Press cutting

Αποκοπή (δεξιά) Contraction, Truncation

Απόκρυφα Apocrypha

Απόκτηση Acquisition

Απομίμηση Imitation

Αποξίνιση Deacidification

Απορρίπτω Discard, to

page 1 of 13123...1213next »