Αγγλο-αμερικανικοί Κανόνες Καταλογογράφησης

Anglo-American Cataloguing Rules =AACR

α