Αλφαριθμητικό ψηφίο ελέγχου

Alphanumeric check digit

α