Άλλη έκδοση στο ίδιο μέσο

Other edition in same medium

α