Αμφισημία γλωσσικού πλαισίου

Contextual ambiguity

α