Αναλυτικές πρόσθετες αναγραφές

Analytical added entries

α