Αναλυτικό-συνθετική ταξινόμηση

Analytico-synthetic classification

α