Αντικατεστάθη εν μέρει από

Superseded in part by

α