Απαριθμητικό ταξινομικό σύστημα

Enumerative classification scheme

α