Αρχή χαρακτήρων μη ταξιθέτησης

Non-sorting characters beginning

α