Αριθμός εγγραφής καθιερωμένου τύπου

Authority record number

α