Αριθμός Εθνικής Βιβλιογραφίας

National Bibliography Number

α