Ατομικός χώρος ανάγνωσης

Carrel, Research carrel

α