Χαρακτηριστικά της αύλακας

Groove characteristic

χ