Χαρακτηριστικό διαίρεσης

Characteristic of division

χ