Χωρίς τόπο (δημοσίευσης) =χ.τ.

No place (of publication), Sine loco =s.l.

χ