Δευτερεύουσα πνευματική υπευθυνότητα

Secondary intellectual responsibility, Subsequent statement of responsibility

δ