Δευτερεύουσα υπευθυνότητα

Subordinate responsibility

δ