Διαδανεισμός μεταξύ των βιβλιοθηκών

Interlibrary loan/lending =ILL, Interlending

δ