Διάγραμμα δομής δεδομένων

Data structure diagram

δ