Διάγραμμα ροής δεδομένων

Dataflow diagram =DFD

δ