Διασύνδεση ανοικτών συστημάτων

Open Systems Interconnection =OSI

δ