Διδασκαλία με υπολογιστή

Computer-Aided Instruction =CAI, Computer Assisted Instruction =CAI

δ