Διεπιστημονικός αριθμός

Interdisciplinary number

δ