Διεθνές Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης

Universal Decimal Classification =UDC

δ