Διεθνές δελτίο καταλόγου (12,5x7,5 εκ.)

International catalogue card

δ