Διεθνές Πρότυπο για τη Βιβλιογραφική Περιγραφή της Έντυπης Μουσικής

International Standard Bibliographic Description for Printed Music =ISBD(PM)