Διεθνές Πρότυπο για τη Βιβλιογραφική Περιγραφή Υλικού που δεν ανήκει στον τύπο του βιβλίου

International Standard Bibliographic Description for Non-Book Material =ISBD(NBM)

δ