Διεθνές Σύστημα Δεδομένων Περιοδικών

International Serial Data System =ISDS

δ