Διεθνής Ένωση Σχολικής Βιβλιοθηκονομίας

International Association of School Librarianship =IASL

δ