Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης

International Organization for Standardization =ISO

δ