Διεθνής Πρότυπη Βιβλιογραφική Περιγραφή

International Standard Bibliographic Description =ISBD

δ