Διεθνής Πρότυπος αριθμός

International Standard Number

δ