Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Εκθέσεως

International Standard Report Number =ISRN

δ