Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Intellectual property rights =IPR

δ