Δίσκος οπτικών καταχωρίσεων (εγγραφών)

Videodisk =VISC

δ