Δομημένη γλώσσα ερωταποκρίσεων

Structured Query Language =SQL

δ