Εγγραφή μεταβλητού μήκους

Variable-length record

ε