Ειδική περιοχή υλικού (πεδίο του UNIMARC)

Material specific area

ε