Ενιαίος εντοπιστής πόρου

Uniform Resource Locator =URL

ε