Φυσική γλώσσα ευρετηρίασης

Natural indexing language

φ