Γενικός/Περιεκτικός αριθμός

Comprehensive number

γ