Γεωγραφικό όνομα χρησιμοποιούμενο ως θέμα

Geographic name used as subject

γ