Γλώσσα και γραφή της περιγραφής

Language and script of the description

γ