Γλώσσα παράλληλου κύριου τίτλου

Language of parallel title proper

γ