Γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου

HyperText Markup Language =HTML

γ