Ιδιόχειρη υπογραφή του συγγραφέα

Autographed by the author, Signed by the author

ι