Ιεραρχική μέθοδος ευρετηριασμένης απευθείας προσπέλασης

Hierarchical indexed direct access method =HIDAM

ι