Ιεραρχική μέθοδος ευρετηριασμένης σειριακής προσπέλασης

Hierarchical indexed sequential access method =HISAM

ι